خانه / مقالات / ثبت شرکـت های خارجی

ثبت شرکـت های خارجی

ثبت شرکـت های خارجی
company2 ثبت شرکـت های خارجی
ثبت شرکت در ارمنستان
روش ثبت شرکت های خارجی

مطابق ماده ٣ قانون ثبت مجموعه ها کار شرکـت های خارجی درایران
منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. منوط به قانونی بودن آنها درکشور اصلی وثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. پس نخست اداره ثبت اسناد تهران با ارزیابی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن شرکـت را در کشور اصلی احراز می نماید (هر چند که در خصوص ملاحظه اسناد قانون ثبت شرکـت ها تصریحی ندارد ).
جهت ثبت کمپانی های خارجی ارائه مدارک زیر به اداره کل ثبت مجموعه ها و مالکیت صنعتی الزایم است :

اظهارنامه ثبت
نسخه مصدق از اساسنامه شرکـت .
یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده کمپانی درایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل درایران داشته باشد نسخه مصدق از اختیارنامه هر از آنها.
داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به سبب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.

اظهارنامه ثبت شرکت ها باید به فارسی نوشته شود وحاوی نام کامل کمپانی نوع شرکـت از قبیل سهامی تضامنی و مختلط وغیره مرکز اصلی کمپانی در آدرس صحیح آن تابعیت شرکت میزان سرمایه شرکت در تاریخ تقاض وبقیه مسائل مندرج در ماده ۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت کمپانی ها مصوب سال ١٣١٠باشد.
اساسنامه مجموعه واختیارنامه نماینده وعمده آن در ایران وبقیه نمایندگان نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکزی اصلی شرکـت توسط فرد یا اشخاصی که حق امضای از طرف شرکت دارند تصدیق گردد وامضا آنها به تصدیق مقامات صلاحیتدار کشوری که امضا در انجا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع کمپانی در ایران برسد.
اداره ثبت شرکـت ها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورت جلسه مجمع عمومی موسسین وهیئت مدیره چنانچه شرکت از نوع سهامی ویِژگزینشه باشد رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل ٣۵% از سرمایه را از ذینفع مطالبه می نماید بعداز طی مراحل فوق مطابق ماده ٢٠ نظامنامه (در ظرف یک ماده از تاریخ ثبت هرشرکـت خارجی یا شعبه آن دایره ثبت کمپانی ها باید مراتب ذیل را به خرج خود کمپانی در مجله رسمی وزارت عدلیه یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید:

خلاصه اساسنامه شرکت
اسم نماینده عمده شرکـت درایران چنانچه شرکـت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم تمام آنها.
اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
اسم شخص یا اشویِژگزینشه مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه های مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

بعد از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کنند ه تصدیقی ارائه گردد.
روش ثبت شعبه شرکـت خارجی

چنانچه کمپانی خارجی ثبت شده درایران تقاضای تاسیس شعبه رانیز داشته باشد باید اظهارنامه ثبت به فارسی سواد مصدق سند ثبت مجموعه در ایران سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تگذشته نماید (ماده ٨ اظهارنامه).
تبصره – ممکن است تقاضای ثبت شعبه همچنین تقاضای ثبت شرکت به عمل آید دراین صورت تگذشته سواد مصدق سند ثبت شرکت ضروری نخواهد بود.
روش ثبت شرکت های خارجی

همموزیک ماده ٣ قانون ثبت شرکـت ها کار شرکت های خارجی درایران
منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. منوط به قانونی بودن آنها درکشور اصلی وثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. پس نخست اداره ثبت اسناد تهران با تحلیل مدارک ضروری از قبیل گواهی اداره ثبت محل یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن مجموعه را در کشور اصلی خود احراز می نماید (هر چند که در خصوص ملاحظه اسناد قانون ثبت شرکت ها تصریحی ندارد).
جهت ثبت شرکت های خارجی ارائه مدارک زیر به اداره کل ثبت مجموعه ها مالکیت صنعتی الزایم است:

اظهارنامه ثبت.
نسخه مصدق از اساسنامه شرکـت .
ورژن مصدق از اختیارنامه عمده کمپانی درایران در صورتی که شرکـت چند نماینده مستقل درایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر از آنها.
داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی یا چنانچه کمپانی خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به سبب امتیازات صحیح منظمی مقرر گردیده باشد.

اظهارنامه ثبت کمپانی ها باید به فارسی نوشته شود وحاوی نام کامل شرکت نوع شرکـت از قبیل سهامی تضامنی و مختلط وغیره مرکز اصلی مجموعه و در آدرس صحیح آن تابعیت شرکـت میزان سرمایه شرکت در تاریخ تقاض وبقیه مسائل مندرج در ماده ۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت کمپانی ها مصوب سال ١٣١٠باشد.
اساسنامه کمپانی واختیارنامه نماینده وعمده آن در ایران وبقیه نمایندگان و نیز آخرین بیلان مجموعه باید در مرکزی اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضای از طرف کمپانی دارند تصدیق گردد وامضا آنها هم به تصدیق مقامات صلاحیتدار کشوری که امضا در انجا واقع شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت کمپانی ها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه ضمائم آن) صورت جلسه مجمع عمومی موسسین وهیئت مدیره چنانچه کمپانی از نوع سهامی ویِژگزینشه باشد رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل ٣۵% از سرمایه را از ذینفع مطالبه می نماید بعداز طی مراحل فوق همموسیقی ماده ٢٠ نظامنامه (در ظرف یک ماده از تاریخ ثبت هرشرکـت خارجی یا شعبه آن دایره ثبت کمپانی ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید:

خلاصه اساسنامه شرکـت
اسم نماینده عمده کمپانی درایران و چنانچه مجموعه در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم تمام آنها.
اسم اشخاصی که از طرف کمپانی حق امضا دارند.
اسم شخص یا اشویِژگزینشه مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه های مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

بعد از ثبت مجموعه باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کنند ه تصدیقی ارائه گردد.
مقررات جزائی کمپانی های خارجی در ایران

اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکـت های خارجی در ایران کار به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضا موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی تهران محکوم به تاخیر بعد از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم قطعی شده و تا سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف پیشگیری خواهد نمود. ماده ۵ قانون ثبت کمپانی ها.
چنانچه نماینده یا مدیر شعبه هر شرکـت خارجی قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت درایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
پس تنها تذکر و تقاضای مدعی العوم (دادستان) تهران سبب اعمال مجازات مقرر نسبت به تخلف عدم ثبت کمپانی خارجی است .

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

هاست سی پنل ارزان

هاست سی پنل ارزان هاست سی پنل ارزان با هارد پرسرعت SSD و وب سرور …

سوپروب close
خرید بک لینک