خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / جداول انواع شکایات دانشگاهی/ اعتراض به جذب و آزمون دکتری در صدر

جداول انواع شکایات دانشگاهی/ اعتراض به جذب و آزمون دکتری در صدر

جداول انواع شکایات دانشگاهی/ اعتراض به جذب و همچنین آزمون دکتری در صدر

دفتر بازرسی و همچنین رسیدگی به شکایات وزارت علوم به گفته عملکرد تیم پاسخگویی به شکایات آن وزارت خانه را اعلام کرد که بر اساس آن هم اعتراض متقاضیان استادی به جذب و همچنین آزمون دکتری در صدر جدول قرار دارد. 36dd063134eff8810713037f62b59734 جداول انواع شکایات دانشگاهی/ اعتراض به جذب و آزمون دکتری در صدر

دکتر محمود صادقی – مدیرکل دفتر بازرسی و همچنین رسیدگی به شکایات وزارت علوم در گفتگو با روزنامه نویس و خبرنگار مهر در مورد به گفته عملکرد تیم پاسخگویی به درخواست ها و همچنین شکایات وزارت علوم در سال شمسی ۹۳ گفت: دفتر بازرسی و همچنین رسیدگی به شکایات وزارت علوم هر ۶ ماه یکبار به گفته عملکرد ارایه می کند که یک به گفته آن هم نشر یافته شده و همچنین به گفته جدید نیز آماده شده و همچنین نشر یافته شده می می شود.

به گفته عملکرد تیم پاسخگویی به درخواست ها و همچنین شکایات در سه ماه شهریور، مهر،آبان ۹۳ به شرح زیراست :

براساس اعلام اداره کل بازرسی و همچنین پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری، آن اداره کل به منظور استقرار و همچنین اجرای کامل ضوابط، مقررات و همچنین کشف نارسائی ها و همچنین پاسخگویی صحیح و همچنین قانونمند به متقاضیان، کوشیده می باشد تا با ساخته یا ایجاد ارتباط سازنده بین طرفین دعوی و همچنین رفع معظلات و مسائل و مشکلات و همچنین موانع پیش روی هموطنان، به وظایف سازمانی و همچنین قوانین و قانونی خود عمل کند.

بر اساس ساختار تشکیلاتی تصویب شده و مصوب قانون وزارت علوم تحقیقات و همچنین فناوری آن اداره کل با دارا بودن دو تیم کاری تحت عناوین تیم بازرسی و همچنین تیم پاسخگویی به شکایات، مسئولیت رسیدگی به درخواست ها و همچنین شکایات واصله از ستاد وزارت خانه، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و همچنین سایر مراکز و همچنین نهاد های تابعه را عهده دار می باشد.

رسیدگی به درخواست ها و همچنین شکایات واصله از دانشجویان ارباب رجوعان و همچنین همچنین نامه های ارسالی از مراجع ذی صلاح همچون مقام معظم رهبری نهاد ریاست جمهوری نهاد بازرسی کل کشور،واصله ز سیستم سامد(سامانه ارتباط شهروندان و مردم شهر و همچنین حکومت )مکاتبات ارجاع شده روزمره و همچنین پاسخگویی مناسب و همچنین هدفمند مناسب به آنها یکی از وظایف اصلی آن مجموعه می باشد .

دراین به گفته شرحی در مورد انواع درخواست ها، شکایات، پیگیری ها و همچنین به گفته های ارایه شده می باشد.

تعداد کل نامه های ثبت شده وارده( شامل تمام ،درخواست ها، انتصابات،بخشنامه ها و همچنین…)در سه ماه (شهریور ،مهر،آبان)۲۹۰۲ فقره و همچنین تعداد نامه های صادره ثبت شده تعداد ۲۷۷۴ فقره می باشد.

نامه های وارده از سیستم سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی ریاست جمهوری۱۶۲ فقره درخواست بوده می باشد که تعداد ۷۴ فقره مختومه و همچنین بقیه ۸۸ فقره در دست بررسی کردن می باشد. کل نامه های دفتر اعم از وصولی از سامد ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری ۱۰۱۰ فقره پرونده می باشد.

در جدول شمار ۱ تعداد نامه ها براساس هر ماه تفکیک شده می باشد و همچنین آن هم روش که ملاحظه می می شود بعد از نتایج آزمون ها و همچنین در ابتدای سال شمسی تحصیلی در خواست ها اکثرا و بیشتر بوده می باشد .

جدول شماره ۱

تعداد نامه های دریافتی و همچنین ارسالی به تفکیک ماه

ماه نامه های وارده  نامه های صادره
شهریور ۱۱۲۹ ۱۱۵۴
مهر ۱۰۳۴ ۱۰۶۰
آبان ۷۰۶ ۷۴۷

در جدول شماره ۲ پرونده ها براساس کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل متقاضیان تفکیک شده ست چناچه ملاحظه می می شود بیشترین مراجعان دانشجویان بوده و همچنین بعد از آن هم بیشترین درخواست ها به سایر اشخاص که عموما دانش آموختگان می باشند اختصاص دارد .

جدول شماره ۲

تعداد نامه های واصله به تفکیک کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل

ردیف کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل تعداد نامه ها و همچنین درخواست های واصله (فقره)
۱ افراد هیات علمی ۱۳۹
۲ دانشجویان ۴۷۲
۳ کارکنان دانشگاه ها و همچنین مراکز آموزش عالی ۶۲
۴ سایر ۲۱۶

 

در جدول شمار ۳ در مورد شکایت افراد هیات علمی می باشد که نسبت به قبل کاهش یافته می باشد و همچنین موارد اعتراض به بازنشستگی کمتر از سال شمسی قبل می باشد ولی کماکان بیشترین تقاضا و همچنین درخواست ها مرتبط به مسایل و همچنین موضوعات جذب افراد هیات علمی (بورس،جایابی و همچنین..) می باشد و همچنین کمترین شکایات مرتبط به بازنشستگی می باشد موارد بازگشت به کا رنیز شامل افراد هیات علمی پیمانی می باشد که تمدید قرارداد نشده اند .

جدول شماره ۳

ردیف موضوع  تعداد(فقره) دردست بررسی کردن مختومه
۱

اعتراض به عدم جذب(شامل بورسیه،اعتراض به عدم جایابی،اعتراض به عملکرد مرکز جذب،و همچنین عدم رسیدگی به پرونده های استخدام هیات علمی

۵۲ ۲۲ ۳۰
۲ اعتراض به عملکرد روسا و همچنین مسوولان دانشگاه ها و همچنین مراکز آموزش عالی ۳۲ ۱۷ ۱۵
۳ اعتراض به لغو احکام هیات علمی(شامل رد صلاحیت عمومی،رکود علمی و همچنین…) ۹ ۴ ۵
۴ اعتراض به صدور احکام بازنشستگی ۸ ۶ ۳
۵ اعتراض به عدم ارتقاء ۲۰ ۱۸ ۲
۶ بازگشت به کار ۵ ۲ ۳
۷ سایرموارد ۳۰ ۱۵ ۲۱

در جدول شماره ۴ درخواست های دانشجویان به تفکیک موضوع نشان داده شده می باشد اکثرا و بیشتر موارد شکایت از نتایج آزمون دکتری (به ویژه آزمون مصاحبه )بوده می باشد و همچنین متقاضیان از اختصاص ۳۰ قسمت و بخش نمره نهایی به آزمون کتبی و همچنین ۷۰ قسمت و بخش مصاحبه (شامل سوابق،آموزشی،پژوهشی،و همچنین مصاحبه که تا حدی به سلیقه و همچنین اختیار دانشگاه بستگی دارد )ناراضی و همچنین به نمره مصاحبه خود اعتراض داشتند

سایر پرونده های دانشجویی مرتبط به (تقاضای بازگشت به تحصیل ،نمره استاد،تطبیق واحده های گذرانده ،عملکرد استاد،خوابگاه،صدور مدرک تحصیلی،و همچنین….)بوده می باشد .

افزایش شهریه دانشگاه ها اعم از شبانه ،پردیس ها،مجازی،و همچنین دانشگاه ها موسسات غیرانتفاعی و همچنین غیردولتی آموزش عالی نیز که امسال با افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ قسمت و بخش بوده می باشد از یک سو و همچنین تعارضات قوانین جهت دانشجویان انتقالی یا میهمان و همچنین دانشجویی که بعد از ثبت نام انصراف می دهند از سوی دیگر موجب درخواست های فراوان دراین خصوص بوده می باشد به نظر می رسد جهت ساخته یا ایجاد وحدت رویه، رفع ابهامات و همچنین تعارضات قوانین دراین خصوص تسریع در تصویب و همچنین ابلاغ بخشنامه مربوطه از سوی معاونت وزارت حل کننده بسیاری از معظلات و مسائل و مشکلات می باشد.

جدول شماره ۴

ردیف موضوع تعداد(فقره) در دست بررسی کردن مختومه
۱ اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۱۴۴ ۹۰ ۵۴
۲ اعتراض به شهریه ۱۰۰ ۳۹ ۶۱
۳ اعتراض به نحوه گزینش بدون کنکور استعدادهای درخشان ۳۸ ۱۴ ۲۴
۴ اعتراض به سوءمدیریت و همچنین و همچنین عملکرد روسا و همچنین مسوولان دانشگاه ها و همچنین مراکز آموزش عالی ۵۳ ۳۲ ۲۱
۵ اعتراض به نتایج آزمون های سراسری در مقاطع متنوع و گوناگون و مختلف تحصیلی ۱۲۴ ۸۶ ۳۸
۶ عدم پذیرش به رغم اعلام قبولی از سنجش ۱۶ ۱۵ ۱
۷ سایر موارد ۱۵۷ ۶۶ ۹۱

در جدول شماره ۵ اعتراض کارکنان دانشگاه ها و همچنین مراکز آموزش عالی به تفکیک نوع درخواست (اخراج،تقاضای بازگشت به کار،تغییر پیدا کردن اوضاع،و همچنین…)بررسی کردن پرونده آنها نیز به شرح زیرنشان داده شده می باشد .

جدول شماره ۵

ردیف موضوع تعداد(فقره) در دست بررسی کردن مختومه
۱ اعتراض به اخراج کارکنان رسمی و همچنین پیمانی ۵ ۳ ۲
۲ اعتراض به اخراج کارکنان قراردادی و همچنین شرکتی ۱۶ ۰ ۱۶
۳ اعتراض به احکام صادره در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری  ۰ ۰ ۰
۴ اعتراض به عدم تغییر پیدا کردن اوضاع استخدامی ۱۲ ۸ ۴
۵ سایر ۷ ۱۱ ۵

 

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D8%B0-9305
تازه ترین و جدیدترین خبرهای در مورد آزمون دکتری : جداول انواع شکایات دانشگاهی/ اعتراض به جذب و همچنین آزمون دکتری در صدر

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد

عمده‌ترین مشکل دانشگاه‌ها ساخته یا ایجاد رشته‌ها بدون توجه به بعدی شغلی می باشد وبسایت …