خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۱۳۹۴

دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۱۳۹۴

دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال شمسی ۱۳۹۴

دانلود جغرافیای سیاسی دانلود جغرافیا و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی شهری دانلود جغرافیا و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی روستایی دانلود ژئومورفولوژی دانلود آب و همچنین هوا شناسی دانلود علوم اقتصادی دانلود تاریخ – تاریخ اسلام دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام دانلود علوم فرهنگی و اجتماعی دانلود جمعیت شناسی دانلود مددکاری فرهنگی و اجتماعی دانلود حقوق عمومی دانلود حقوق جزا و همچنین جرم و جنایت شناسی دانلود حقوق بین الملل عمومی دانلود حقوق خصوصی دانلود مجموعه علوم سیاسی دانلود مجموعه مدیریت دانلود حسابداری دانلود علم اطلاعات و همچنین دانش شناسی دانلود فلسفه دانلود فلسفه تعلیم و همچنین تربیت دانلود برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی درسی دانلود مدیریت آموزشی دانلود روان شناسی تربیتی دانلود تکنولوژی آموزشی دانلود آموزش عالی دانلود روان شناسی و همچنین آموزش کودکان استثنائی دانلود مشاوره دانلود علوم ارتباطات دانلود سنجش واندازه گیری دانلود روان شناسی دانلود باستان شناسی دانلود محیط زیست – برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی دانلود کارآفرینی دانلود بعدی پژوهی دانلود الهیات – علوم قران و همچنین حدیث دانلود الهیات – فقه و همچنین مبانی حقوق اسلامی دانلود الهیات – ادیان و همچنین عرفان دانلود الهیات – تاریخ و همچنین تمدن ملل اسلامی دانلود کلام دانلود فقه شافعی دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز دانلود حقوق نفت وگاز دانلود اقتصادنفت وگاز دانلود سنجش ازدور و همچنین سامانه اطلاعات جغرافیایی دانلود اقتصادی و مالی دانلود مطالعات زنان دانلود مدرسی معارف اسلامی دانلود تربیت بدنی – مدیریت اسپورت و ورزشی دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی اسپورت و ورزشی دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی اسپورت و ورزشی دانلود تربیت بدنی – رفتار حرکتی دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک اسپورت و ورزشی دانلود زمین شناسی فسیل شناسی و همچنین چینه شناسی دانلود زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی دانلود زمین شناسی – آب شناسی دانلود زمین شناسی مهندسی دانلود زمین شناسی زیست محیطی دانلود زمین شناسی پترولوژی دانلود زمین شناسی اقتصادی دانلود زمین شناسی تکتونیک دانلود شیمی -شیمی فیزیک دانلود شیمی -شیمی الی دانلود شیمی -شیمی تجزیه دانلود شیمی -شیمی معدنی دانلود شیمی -شیمی اصولی و کاربردی دانلود فیتوشیمی دانلود هواشناسی دانلود زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی دانلود زیست شناسی – سیستماتیک و همچنین بوم شناسی گیاهی دانلود زیست شناسی – سلولی و همچنین تکوینی گیاهی دانلود علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری دانلود علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری دانلود علوم جانوری – تکوینی دانلود زیست شناسی – سلولی و همچنین مولکولی دانلود بیوشیمی دانلود زیست شناسی – ژنتیک مولکولی دانلود زیست شناسی – میکروبیولوژی دانلود بیوفیزیک دانلود زیست فناوری میکروبی دانلود آمار دانلود ریاضی محض دانلود ریاضی اصولی و کاربردی دانلود فیزیک دریا دانلود زیست شناسی دریا دانلود علوم و همچنین فناوری نانو – نانوفیزیک دانلود فیزیک دانلود فوتونیک دانلود ژئوفیزیک – لرزه شناسی دانلود ژئوفیزیک – زلزله شناسی دانلود ژئوفیزیک – الکترومغناطیس دانلود ژئوفیزیک – گرانی سنجی دانلود علوم و همچنین فناوری نانو – نانوشیمی دانلود ریززیست فناوری دانلود بیوانفورماتیک دانلود علوم کامپیوتر دانلود علوم شناختی دانلود مجموعه مهندسی برق – الکترونیک دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان) دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم) دانلود مجموعه مهندسی برق – اقتدار و قدرت دانلود مجموعه مهندسی برق – کنترل دانلود مجموعه مهندسی برق – هوش و همچنین رباتیک دانلود مجموعه مهندسی عمران – سازه دانلود مجموعه مهندسی عمران – زلزله دانلود مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانلود مجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و همچنین سازه های هیدرولیکی دانلود مجموعه مهندسی عمران – راه و همچنین ترابری دانلود مجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و همچنین سازه های دریایی دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب دانلود مجموعه مهندسی عمران – حمل و همچنین نقل دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانلود مجموعه مهندسی عمران – محیط زیست دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دانلود مهندسی مکانیک – ساخت و همچنین تولید دانلود مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و همچنین ارتعاشات دانلود مهندسی مکانیک – تغییر پیدا کردن انرژی دانلود مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دانلود مهندسی مکانیک – قوای محرکه دانلود مهندسی مکانیک – سازه و همچنین بدنه دانلود مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی دانلود مهندسی دریا دانلود مهندسی هوافضا – آئرودینامیک دانلود مهندسی هوافضا – جلوبرندگی دانلود مهندسی هوافضا – سازه دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و همچنین کنترل دانلود مهندسی معدن – اکتشاف دانلود مهندسی معدن – استخراج دانلود مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ دانلود مهندسی پلیمر – پلیمر دانلود مهندسی پلیمر – رنگ دانلود مهندسی محیط زیست دانلود مهندسی محیطزیست – آب و همچنین فاضلاب دانلود مهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد دانلود مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا دانلود مهندسی علم پزشکی جدید – بیوالکتریک دانلود مهندسی علم پزشکی جدید – بیومکانیک دانلود مهندسی علم پزشکی جدید – بیومتریال دانلود مجموعه مهندسی صنایع دانلود مهندسی نفت -مخازن دانلود مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانلود مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانلود مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی دانلود مهندسی موادومتالورژی دانلود مهندسی شیمی دانلود مهندسی شیمی – پلیمر دانلود مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی دانلود فناوری نانو – نانو مواد دانلود فناوری نانو – نانو الکتریک دانلود مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها دانلود مهندسی هسته ای – راکتور دانلود مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی دانلود مهندسی هسته ای – گداخت دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی دانلود مهندسی نساجی – شیمی نساجی و همچنین علوم الیاف دانلود مهندسی فناوری اطلاعات دانلود مهندسی سیستمهای انرژی دانلود محیط زیست – آلودگی های محیط زیست دانلود محیط زیست – تنوع زیستی دانلود محیط زیست – آمایش محیط زیست دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم دانلود مکانیزاسیون کشاورزی دانلود علوم باغبانی – سبزی و همچنین اصلاح سبزی دانلود علوم باغبانی – میوه و همچنین اصلاح درختان میوه دانلود علوم باغبانی – گیاهان زینتی دانلود علوم باغبانی – گیاهان دارویی و همچنین اصلاح گیاهان دارویی دانلود علوم باغبانی – بیوتکنولوژی دانلود علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی دانلود علوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی دانلود علوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی دانلود علوم وصنایع غذایی – مواد و همچنین طراحی صنایع غذایی دانلود مهندسی اقتصادکشاورزی دانلود فرآورده های چندسازه چوب دانلود صنایع خمیر و همچنین کاغذ دانلود علوم خاک – بیولوژی و همچنین تکنولوژی خاک دانلود علوم خاک – فیزیک و همچنین حفاظت خاک دانلود علوم خاک – پیدایش و همچنین رده بندی دانلود علوم خاک – شیمی و همچنین حاصلخیزی دانلود فیزیولوژی دام دانلود تغذیه دام دانلود اصلاح نژاد دام دانلود آبیاری و همچنین زهکشی دانلود سازه های آبی دانلود مهندسی منابع آب دانلود هواشناسی کشاورزی دانلود اصلاح نباتات دانلود زراعت دانلود علوم علف های هرز دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود بوم شناسی زراعی دانلود ترویج وآموزش کشاورزی دانلود توسعه کشاورزی دانلود حشره شناسی کشاورزی دانلود بیماری شناسی گیاهی دانلود علوم جنگل – جنگل داری و همچنین مسائل اقتصادی دانلود علوم جنگل – مهندسی جنگل دانلود علوم جنگل – جنگل شناسی دانلود تکثیر و همچنین پرورش آبزیان دانلود شیلات – عمل آوری دانلود شیلات – تولید و همچنین بهره برداری دانلود علوم مرتع دانلود بیابان زدایی دانلود علوم و همچنین مهندسی آبخیزداری دانلود کشاورزی هسته ای دانلود علوم طیور دانلود بیولوژی و همچنین آناتومی چوب دانلود مدیریت پروژه وساخت دانلود معماری دانلود شهرسازی-برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین طراحی و همچنین مدیریت دانلود پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر دانلود مرمت – مرمت آثار و همچنین اشیای فرهنگی و همچنین تاریخی دانلود مرمت – مرمت واحیای بناها و همچنین بافت های تاریخی دانلود جراحی دامپزشکی دانلود مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام دانلود بیماریهای داخلی دام های کوچک دانلود بیماریهای داخلی دام های پهناور و بزرگ دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانلود پاتولوژی دامپزشکی دانلود بهداشت وبیماریهای طیور دانلود بیوشیمی دانلود بهداشت آبزیان دانلود بهداشت موادغذایی دانلود بهداشت خوراک دام دانلود اپیدمیولوژی دانلود انگل شناسی دامپزشکی دانلود باکتری شناسی دانلود ویروس شناسی دانلود ایمنی شناسی دانلود بیوتکنولوژی دانلود فناوری تولید مثل در دامپزشکی دانلود فارماکولوژی دامپزشکی دانلود فیزیولوژی دانلود آناتومی و همچنین جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی دانلود بافت شناسی مقایسه ای دانلود زبان وادبیات فارسی دانلود زبان وادبیات عرب دانلود آموزش زبان فرانسه دانلود زبان فرانسه – ادبیات دانلود آموزش زبان روسی دانلود آموزش زبان آلمانی دانلود آموزش زبان انگلیسی دانلود زبان وادبیات انگلیسی دانلود ترجمه دانلود زبان شناسی همگانی دانلود فرهنگ وزبانهای باستانی

http://www.iranphdtest.ir/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85/
تازه ترین و جدیدترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال شمسی ۱۳۹۴

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک