خانه / مقالات / شیوه های پاک سازی آب در خانه

شیوه های پاک سازی آب در خانه

روش های پاک سازی آب در خانه
n00086226 b 300x225 شیوه های پاک سازی   آب در خانه
سختی گیر

روشهای تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی علت مهمتری است با عنوان عملیات واحد تصفیه شناخته شده اند . روشهای تصفیه که درآن حذف آلاینده ها از طریق واکنشهای شیمیایی زیست شناسی صورت می گیرد با عنوان فرآینده های واحد تصفیه مشهور اند .

در حال حاضر ، عملیات فرآیند های واحد تصفیه در ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اولیه ، نهایی تصفیه نامیده می شود را تشکیل داده اند . مراحل اولیه حاوی جدا کردن مواد شناور و قابل ته نشینی موجود در فاضلاب است که در تصفیه ثانویه از فرایندهای شیمیایی زیست شناختی مصرف می شود تا قسمت اعظم مواد آلی از فاضلاب جدا شود در تصفیه نهایی از واحد های اضافی عملیات و فرآوری استفاده می شود ، تابقیه آلاینده ها مانند نیتروژن و فسفر ، که میزان آنها در تصفیه ثانویه کم شدن چشـم گیری پیدا نکرده است حذف شوند . روشهای تصفیه زمینی ، که امروزه بیشتر به سیـستم های طبیعی مشهور شده اند مجموعه ای از مکانیسم های تصفیه فیزیکی ، شیمیایی زیست شناسی را به خدمت گرفته و آب را با کیفیتی مشابه آبی که از تصفیه نهایی فاضلاب حاصل شود تولید می کنند .

در طول ۲۰ تا ۳۰ سال قدیم تعداد مراکز صنعتی که فضولات را به شبکه های فاضلاب شهری تخلیه می کنند افزایش چشم گیری یافته است . با عنایت به اثرات سمی ناشی از این فضولات حتی با غلظت بسیار کم ، در بسیاری از جوامع آمیختن فاضلاب خانگی با فاضلابهای صنعتی که به طور کامل یا ناقص تصفیه اولیه شده اند مورد بررسی مجدد قرار گرفته است .

این فضولات تا سطوح بالاتر تصفیه شوند تا بی ضرر بودن آنها قبل از تخلیه به شبکه های شهری تضمین شود. در حال حاضر بر روی اکثرا عملیات و فرآیند های واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب تحقیقات وسیع و پیوسته ای ، از دیدگاه کاربرد اجرا ، صورت می گیرد . در نتیجه تغییرات زیاد در فرآیند صورت گرفته و فرآیندها عملیات جدید ی ابداع و به کار گرفته شده است . به منظور ارتقاء شرایط زیست محیطی آبهای سطحی و رودخانه ها روشهای تصفیه معمول باید اصلاح یابد و سیـستم های تصفیه و تکنولوژی نوین دیگری به خدمت گرفته شوند . اگر قرار باشد پیشرفت مهمی در تحلیل و کاربرد فرآیند های موجود و حاصل شود باید روشهای پیشرفته تری برای شناسایی معین ه های مورد نظر بکار گرفته شود . گرچه اکثرا مواد آلی حاضر در فاضلابهای آدم ی را می شود تصفیه کرد ولی فاضلاب صنعتی با بهره گیری از فرآیندهای معمول حاضر ، قابل تصفیه نیستند و یا فقط کمی تصفیه می شوند ، به علاوه در بسیاری از مسائل از آثار دراز مدت زیست محیطی اینگونه مواد اطلاعاتی در دسترس نیست و یا اطلاعات موجود ناچیز است . در برخی از مسائل ممکن است برای حفظ اینگونه آلاینده ها قبل از تخلیه به داخل شبکه جمع آوری کنترل بیشتری در منبع تولید ضروری باشد .

روشهای گند زدایی منابع آب :
یکی از آلودگیهای بسیار عمده تهدید ناک منابع آب آلودگی بیولوژیکی است .
آب میتواند به انواع میکرو ارگانیسم ها اعم از انواع باکتریها ، انگلها قارچها و ویروسها آلوده شود . آلودگی عمده شایع آب ، آلودگیهای باکتریای حاوی کلی فرمها (باکتریهای روده ای ) انگلی است که به طرق مختلف این باکتریها را از بین می برند .

روشهای گوناگونی برای گندزدایی منابع آب وجود دارد که اصولا به دو دسته شیمیایی فیزیکی تقسیم می شوند . از روشهای رایج شیمیایی : کلرزنی و استفاده از گاز ازن و از روشهای رایج فیزیکی : گرما فیلتراسیون و پرتودهی را می توان نام برد .
شرایط ضدعفو نی کننده ایده آل در جدول شماره یک ارائه شده است .

همانگونه که دیده می شود ضدعفو نی کننده ایده آل باید طیف وسیع ای از معین ه های مختلف داشته باشد . این نکته با اهمیت است که حمل کاربرد ماده ضدعفو نی کننده بی تهدید باشد بتوان غلظت آن را در آبهای تصفیه شده اندازه گیری کرد . ضدعفو نی را اکثرا با مصرف از عوامل شیمیایی عوامل فیزیکی وسائل های مکانیکی تابش انجام می دهند .
گند زدایی بهآموزش کلر:
کلر زنی اگرچه بسیار رایج است اما نیاز به تجهیزات متعدد جاگیر از تمام مهمتر نقل انتقال و کاربرد گاز تهدید ناک کلر دارد ایمنی کامل در طراحی سیستم های ذخیره مراقبت کلر باید رعایت گردد بدلیل آنکه گاز کلر بسیار سمی و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان ضدعفو نی کننده رعایت مسائل زیر الزامی است . * کلریناسیون روزمره باید نزدیک نقطه کاربرد صورت گیرد .

ذخیره کلر تجهیزات کلریناتور باید در اتاقهای جداگانه صورت گیرد .
تهویه باید کف اتاق تعبیه گردد بدلیل اینکه گاز کلر سنگینتر از هوا است .
ذخیره کلر باید جدا از تغذیه کننده های کلر صورت گیرد .
اتاق کلریناتور باید از نظر گرما کنترل گردد . حداقل دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود .
از تابش خورشید بطور مستقیم روی سیلندر های گاز کلر پیشگیری به عمل آید هرگز گرما بطور مستقیم در ارتباط با سیلندرها نباشد .

کلر گازی است سمی چنانچه در کاربرد آن رعایت نکات ایمنی نشود ممکن است باعث انفجار و مسمومیت گردد . به علاوه مانند تمام روشهای شیمیایی ماده ای به آب افزوده شده و طعم آن را تغییر می دهد هزاران ترکیب تهدید ناک و بعضاً سرطان زا پدید می آورد . امروزه معین شده که کلر با مواد آلی داخل آب ترکیب واکنش نشان داده و با تشکیل تری هالومتانهای گوناگون (THMS) چیزی حدود ۸۵۰ ترکیب کارسینوژن (سرطان زا) پدید می آورد .

اثرات زیست محیطی ناشی از گاز کلر در منابع آبی بدین صورت است که میزان بیشتر از ۵/۱ میلی گرم در لیتر باعث مرگ میر آبزیان به ویژه ماهی می گردد .

پس مصرف از پرتودهی فرابنفش گاز ازن بطور روزافزون مورد تذکر قرارگرفته و جایگزین کلر می شوند .

گند زدایی بهآموزش ازن:
ازن چیست ؟
ازن گازی است تقریباً بی رنگ با بوی ترش با قدرت اکسیداسیون بالا مولکول ازن پایدار نبوده در نتیجه نمی توان آن را انبار یا حمل نمود . این امر باعث می گردد که تولید ازن همواره در محل انجام گیرد . لذا وهله حمل انبار مواد شیمیایی در اینروش حذف می شود .

اصولا دلایل مصرف از گاز ازن بشرح زیر است :
اکسیداسیون جزیی یا کلی مواد محلول در آب.
ته نشینی مواد محلول.
لخته سازی مواد آلی.
ناپایدار ساختن اجسام کلوئیدی.
ضدعفو نی رفع باکتریها، انگلها و قارچها … .

بر خلاف کلر و مواد شیمیایی دیگر اکسید اسیون توسط ازن هیچگونه مواد سمی یا ضرردار در آب بجای نمی گذارد نیاز به پالایش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازن سریعاً اجزای محلول در محیط را اکسید می نماید حاصل این اکسیداسیون تنها اکسید اجزاء اکسیژن است لذا برای مصرف در مسائل ی که عناصر باقی مانده دیگر ممکن است مسائل جنبی دیگر بوجود آورند مناسب است ملکول پایدار اکسیژن می گردد .

منابع تولید ازن
گاز ازن بطور طبیعی در زمان رعد و برق یا توسط اشعه U.V.Vacume موجود در نور خورشید بوجود می آید . ولی بطور مصنوعی تولید ازن به دو طریق لامپهای U.V. یا تخلیه الکتریکی بر روی دو قطب انجام می پذیرد که بنام Silent Electrical Discharge(SED) شناخته شده است: تولید کننده های ازن با مصرف از اینروش با بهره برداری از الکترودهایی با ولتاژ بالا که به فاصله معین از قرار گرفته اند کار می کنند . در دستگاههای جدید تولید ازن اکسیژن در بین این فاصله جریان می یابد و با مصرف از تخلیه الکتریکی ازن تولید می شود .

گند زدایی بهروش پرتودهی :
در بین روشهای فیزیکی ، پرتودهی از دیر باز مورد تذکر بوده است . پرتوهای مورد مصرف در اینروش به دو دسته پرتو یونیزان (حاوی پرتوایکس گاما ، بتا آلفا) و پرتو فرابنفش تقسیم می شوند . پرتو یونیزان به دلایل گوناگون از عبارت عدم دسترسی عموم به منابع تولید آنها (عمدتاً ایزوتوپهای رادیو اکتیو )، تهدید کاربرد آنها بوسیله عموم مردم در نتیجه نیاز به تخصصهای بالا و همین طور قدرت کم نفوذ برخی از آنها کمتر مورد مصرف قرار می گیرند . اما کاربرد پرتوفرابنفش چیزی نزدیک به حدود یک قرن است که مورد تذکر قرار گرفته است گند زدایی توسط این پرتو را می توان مصرف از یکروش طبیعی پنداشت جهت چه که در طبیعت در نور خورشید گند زدایی بطور طبیعی انجام می شود .

آب و فاضلابها برای استفاده برای برگشت به محیط یا مصرف مجدد نیاز به تصفیه دارند. روشهای مختلف ی برای تصفیه آبها فاضلابها وجود دارد که بسته به مصارف آب و نوع آلودگی به همین دلیل شها مصرف می‌شود.

آب ماده ای زیاد در کره زمین است . به شکل های مختلف ی همچون دریا ، باران رودخانه و… دیده می‌شود. آب در چرخه خود مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود، ولی از بین نمی‌رود. هر گونه حیات محتاج آب می‌باشد. آدم ها از آب آشامیدن ی مصرف می‌کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت ساز بدن باشد.
با افزایش جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله سبب استرس بسیاری از دولت‌ها در همه جهان گشته است. گاهی وقتها بدلیل مسائل کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می‌کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند، چون فوائد آب نه به فوائد هیدروژن شبیه است و نه به فوائد اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، مولکول آب بوجود می‌آید. قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می‌باشد.
معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن اکسیژن و تشکیل آب از قرار زیر است :

هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت یک ناحیه بد است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند. شیمیدان‌ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده‌اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف اتم اکسیژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های اکسیژن در سر بد مولکول آب تجمع پیدا کرده اند.

اشکال متغیر
آب در اشکال مفرق ی بر روی زمین یافت می‌گردد. فقط ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی فقط چند شکل از آب می‌باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد ذوب، آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می‌شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می‌نامند.
از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی و همین طور برای خود بشر بسیار ارزشمند است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می‌شود. بارندگی اکثرا ً بصورت باران است . دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه و شبنم می‌باشند. همچنین ، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می‌آید.
آب‌های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می‌نمایند، رودخانه‌ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می‌کنند دریاها وسیله ای برای تجارت مبادله کالاها محسوب می‌گردند. توده های یخی و آبشارها از دیگر اشکال آب هستند . فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می‌کند.
به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه‌ها، مکانی برای سکنی گزیدن آدم ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می‌کند و آب‌های زیرزمینی را ایجاد می‌کند. آب‌های زیرزمینی را می‌توان با نماید ن چاه یا قنات استخراج نمود. اما آب های زیرزمینی به شکل چشم ه یا چشـم ه آب گرم به سطح زمین می‌آیند.
آب املاح مواد معدنی مختلف ی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و طعم اش بسیار فرق می‌کند. اما ما آدم ‌ها خود ، قادریم که آشامیدن ی بودن آبی را بررسی نماییم. مثلاً از آب شور دریا و یا آب‌های بدبوی باتلاق ها مصرف نمی‌کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

آب آشامیدن ی
آب‌های آشامیدن ی را از چشـم ه ها قنات ها یا چاه ها استخراج می‌نمایند. پس ، برای تولید بیشتر آب می‌توان چاه‌های بیشتری ساخت. باران و دریا از دیگر منابع آبی هستند که اما به عنوان آب آشامیدن ی مناسب نیستند. این گونه آب‌ها را باید تصفیه نمود.روش های مشهور تصفیه آب تقطیر جوشاندن می باشند .

تصفیه آب فاضلابها
آب و فاضلابها برای استفاده و برای برگشت به محیط یا استفاده مجدد نیاز به تصفیه دارند. روشهای مختلف ی برای تصفیه آبها و فاضلابها وجود دارد که بسته به مصارف آب نوع آلودگی به همین دلیل شها استفاده می‌شود. عمده‌ترین‌ روشهای تصفیه آب عبارت‌اند از:

تصفیه مکانیکی آب
تصفیه شیمیایی آب
تصفیه آب بهآموزش اسمز معکوس
تصفیه بیوشیمیایی آب
فیلتراسیون آب

ارزیابی راهنمای های تصفیه آب خانگی کاربرد آنها
دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدن ی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :
الف ) سختی آب
ب ) کلر و ترکیبات بیماری زای کلر
ج ) فلزات سنگین
د ) آلودگی های میکربی
در زیر به ارزیابی این پارامترها روشهای تصفیه آن ها می پردازیم :

۱- مواد زائد آب

الف) سختی آب
املاح موجود در آب سبب بالا رفتن سختی آب می شوند
ارتباط آب با ترکیبات آهکی موجود در زمین باعث ورود عوامل سختی در آب ها شده اکثرا ٌ آب های زیرزمینی از سختی بیشتر ی نسبت به آب های سطحی برخوردارند.
سختی آب، عملا شاخص میزان فعل انفعال آب با صابون است برای شستشو با آب های سخت تر به صابون ی نیاز است. سختی آب به مجموعه املاح کلسیم منیزیم موجود در آب بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم اطلاق می شود .
طبقه بندی آب ها از نظر سختی بشرح زیر است :
آب های سبک ۶۰-۰ میلی گرم در لیتر
آب های با سختی متوسط ۱۲۰-۶۰ میلی گرم در لیتر
آب های سخت ۱۸۰-۱۲۰ میلی گرم در لیتر
آب های بسیار سخت بیشتر از ۱۸۰ میلی گرم در لیتر

آب های سخت در درجه گرما بالا در جداره کتری و دیگ های بخار رسوبات کربنات کلسیم ایجاد می نماید . مطالعات اخیر نشان داده که مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم و کلسیم مرگ های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت کم شدن میدهد.
در حال حاضر هیچگونه رابطه ای بین پیدایش سنگ کلیه و سختی آب گزارش نشده است. علاوه بر این وجود کلسیم منیزیم در آبهای آشامیدن ی سخت مانع جذب فلزات سنگین مثل سرب، کآدم یوم، روی و مس و رسوب آنها در استخوانها می شود.
در عین حال در نقاطی از روسیه که از آب های نسبتا سخت استفاده می کنند به مسائل ی از پیدایش سنگ در مجاری ادرار برخورده اند. این مورد نسبتا در آب های با سختی ۵۰۰ میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم به اثبات رسیده است.
از طرف دیگر در نقاطی که از آب های نرم تر استفاده می گردد، به فشار خون، وجود چربی کلسترول در خون برخورده اند که هر دوی این عوامل میتواند در مرگ های ناگهانی بسیار موثر باشد. به طور کلی میتوان گفت که در نقاطی که آب سخت مصرف می شود امراض قلبی کمتر از نقاطی است که ساکنین آنها آب های سبک تر مصرف می کنند. به علاوه ظهور سکته های قلبی در نقاط با آب های سخت تر به مراتب کم تر از نقاط با آب های سبک تر است .

ب) کلـر
برای میکرب زدایی، در تصفیه خانه های شهری کلر به آب افزوده می شود
کلر ترکیبات آن برای ضدعفو نی آب آشامیدن ی در تصفیه خانه ها به آب اضافه میگردد. در سالهای اخیر تحقیقات بعمل آمده نشان داده اند که مواد آلی موجود در آب با کلر ترکیب شده و ایجاد تری هالومتان ها، کلرات وبقیه ترکیبات جانبی مضر و سمی می نمایند که باعث ظهور انواع های صعب العلاج در آدم میگردند.

ج) فلزات سنگین
فلزات سنگین از طریق نفوذ پساب صنعتی در آب آشامیدن ی به آدم منتقل می شود
فلزات سنگین با توجه به گسترش شهرنشینی و صنایع که منجر به افزایش میزان فاضلاب پساب تولید گردیده است، عمدتا از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست می گردد. مرگ میرهای آبضرر در اثر تخلیه پساب های محتوی فلزات سنگین در جهان ایران بی سابقه نیست. سبزیجات اطراف تهران که با فاضلاب آبیاری می شود از این آلودگی ها بی بهره ناست . فلزات سنگین حاوی سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم، کآدم یوم و غیره است . وجود فلزات سنگین در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پارکینسن، سنگ کلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان منعبارت سرطان پروستات میگردد. یکی از متخصصین محیط زیست، آلودگی محیط به ویژه آب با فلزات سنگین را بعنوان بزرگترین گناهی که بشر در طبیعت انجام میدهد بررسی کرده است..

د) میکرواورگانیزم های زا
میکربها از طریق نفوذ فاضلاب آدم ی در آب آشامیدن ی به آدم منتقل می شوند
امراض مختلف ی توسط آب به آدم منتقل می شوند. از عبارت این امراض می توان وبا، حصبه، اسهال میکربی خونی، هپاتیت، سل، دیفتری، انگلهای خونی و کبدی را نام برد. عوامل ظهور این مریضی ها که حاوی تک یاخته ها، ویروس ها، باکتری ها، کرم ها و انگلها هستند ، از طریق نفوذ فاضلاب در آب آشامیدن ی به آدم منتقل می شود. بیماری های ناشی از آب آلوده سالانه نزدیک به میلیارد آدم را در روی کره زمین مبتلا می نماید و باعث مرگ حدود ۱۰ میلیون نفر می شود.

۲- منشاء آب

آب لـوله کشی
آب تهران که از سدهای کرج، لار لتیان تامین می گردد دارای کیفیت بالائی بوده از این نظر مشهور یت جهان ی دارد. در سالهای اخیر بعلت کافی نبودن آب این سدها، برای تامین آب مورد نیاز تهران چاههای عمیق در سطح حومه شهر حفر گردیده آب آن به شبکه شهری اضافه گردیده است. آب این چاهها سختی آب تهران را بالا برده است و در صورتیکه قبل از ورود به شبکه تصفیه گندزدایی نشود می تواند از طریق نشت پساب منشاء آلودگی های انگلی میکروبی فلزات سنگین شود. از طرف دیگر بالا بودن میزان کلر تزریقی در تصفیه خانه ها برای مواجهه با این آلودگی ها سبب ایجاد آلودگی شیمیایی آب می گردد که علاوه بر طعم بوی نامطبوع، کلر سبب ایجاد ترکیبات بیماری زای تری هالومتانها می شود. آب های شهری را باید قبل از استفاده از وجود میکرب ها انگل ها همین طور کلر ترکیبات آن در صورت موجود بودن، از فلزات سنگین پاک کرد.

آبمعـدنی
در اکثر کشورهای غربی برای شرب از آب لوله کشی استفاده نشده بجای آن از آب آشامیدن ی بسته بندی شده در بطری مصرف می گردد.. دلیل این امر بدی کیفیت آب لوله کشی این ممالک که از رودخانه های حاوی فاضلاب تصفیه شده تامین میگردد است .
آبمعدنی در کشورهائی که آب لوله کشی از تصفیه پساب تهیه می شود و فاقد املاح مفید است و یا دسترسی به آب پاک میسر ناست ، فقط روش مطمئن تامین آب شرب است.
در مورد استفاده از آبمعدنی در کشور ما باید به مسائل زیر تذکر کرد:
تمام آبهای بطری شده آبمعدنی نمیباشند. عبارت” آب آشامیدن ی “قید شده بر روی بطری ها نشانگر آن است که این آبها فاقد املاح معدنی کافی بود اکثرا از چاههای داخل یا اطراف شهر بدست می آیند.
– منشاء آب ( چشـم ه یا چاه) میتواند بعلت مجاورت با عوامل آلوده کننده آب مانند چاههای فاضلاب محدوده شهری و ییلاقی، کارخانجات مکان چرای دام و غیره در معرض آلودگی قرار گیرد.
– عدم رعایت مسائل بهداشتی آلوده بودن اقطعا لی بطری و درب بطری در خط پرکن آبمعدنی می تواند سبب آلودگی آبمعدنی گردد.

میکرواورگانیزم ها در شرایط مساعد در داخل بطری بسرعت افزایش کرده تکثیر می شوند. از این نظر آبمعدنی را باید پیش از گذشت تاریخ مصرف مصرف کرده قبل از مصرف چند روز در داخل یخچال مراقبت نمود.
۳-شیوه های تصفیه آب خانگی
متداول ترینراهنمای های تصفیه آب خانگی بشرح زیر است :

رزین های تبادل یون
برای کم شدن سختی آب
رزین های تبادل یونی با تبدیل یون های کلسیم و منیزیم محلول در آب به یون های نامحلول ، آنها را جذب در نتیجه سختی آب را کم شدن می دهد. متاسفانه، این رزین ها محیط بسیار مساعدی برای رشد و تکثیر باکتریها میباشند بطوریکه تعداد باکتریها در داخل این فیلترها در کمترین مدتی به میزان قابل توجه ی افزایش می یابد.
جدیدا برای مواجهه با تکثیر میکرواورگانیزم ها در محیط رزینی، فیلترهای رزینی نوع Bacteriostatic تولید شده است که تا حدودی مانع تکثیر سریع میکروبها در داخل فیلتر می گردد. با این وجود، قبل وبعد از این نوع فیلتر آب باید کاملا ضدعفو نی شود و چون راکد ماندن‌ آب در داخل بستر رزین سبب گندیدگی زود آب می گردد، باید دقت نمود که آب در داخل این فیلترها همواره جریان داشته باشد. رزینهای داخل فیلتر بعد از مدتی اشباع شده باید تعویض شوند. مصرف از این فیلترها برای آبهای مشکوک یا آلوده به میکروب و انگل مجاز ناست .

کربن اکتیو (زغال فعال)
برای حذف کلر، رنگ، بو تری هالومتانها
فیلترهای کربن فعال ویژگی جذب مواد آلی بعضی فلزات سنگین محلول در آب را دارد رنگ، بو، کلر و ترکیبات کلر آب را حذف می نماید. مشابه فیلترهای رزین، بستر کربن فعال محیط مساعدی برای تغذیه و تکثیر باکتری ها بشمارمی آیند و بعد از آن گندزدایی و تصفیه میکربی ضروری است .

زئولیت
برای حذف فلزات سنگین
زئولیت ها رزین های طبیعی هستند که دارای ویژگی مبادله کاتیونی حذف فلزات سنگین میباشند. از عبارت مسائل با اهمیت کاربری زئولیت ها حذف کاتیونهای ارسنیک، تیتان، آلومینیوم کوبالت، کرم، آلومینیوم، سرب، روی و غیره است .

فیلترهای سرامیکی
برای حذف مواد معلق، باکتری ها و انگلها
فیلترهای سرامیکی با منفذهای عبور آب حدود ۵/۰ میکرون، مانع عبور مواد معلق و کلیه انگلها میکربها گردیده و با اطمینان کامل آلاینده های زای آب را حذف می نمایند. حتی آبهای آلوده و مشکوک بعد از عبور از این صافی ها کاملا شفاف، بهداشتی قابل شرب می گردند.
تصفیه با فیلترهای سرامیکی تنهاروش غیرشیمیایی است که بدون نیاز به برق، آلودگی های میکربی آب را حذف می نماید. فیلترهای سرامیک مرغوب، در مواقع شیوع بیماری های اپیدمی بهترین نحوه تامین آب شرب سالم در محل مصرف میباشند.

۴- دستگاه های تصفیه آب خانگی
بطوریکه مشاهده می شود، هیچ از روشهای فوق به تنهایی قادر به تامین آب شرب سالم گوارا ناست . با در نظر گرفتن مواد زائد موجود در آب با استفاده از روشهای مختلف تصفیه باید مواد زائد را از آب خارج نمود.
روش تامین آب شرب سالم خانگی

سیـستم جدید تصفیه آب
مهندسین این رشته سیـستم ی را طراحی کرده اند که با مصرف ازروش آسان ای برای تصفیه آب می تواند عوامل میکروبی موجود در نمونه های جمع آوری شده از طوفان کاترینا را به طور کامل صددرصد حذف نماید . در این نحوه از رزین مس و آب اکسیژنه برای تصفیه آب آلوده مصرف می شود که در مقایسه با روشهای موجود ایمن تر کم هزینه تر آسان تر است می تواند گروه وسیع ی از مواد شیمیایی سمی را در هم شکند. اگرچه اینآموزش می تواند آلودگی های آب را از بین ببرد .
اما این آب قابل آشامیدن نخواهد بود. ویژگی بسیار مهم حیاتی اینآموزش محدود کردن گسترش بیماری در مناطق خسارت دیده سطح جهان خواهد بود. بعد از فاجعه طوفان کاترینا پژوهشگران در تلاش بوده اند از راههای مختلف حفاظت از منابع مختلف را وقت مواجهه با چنین شرایط مشابهی تضمین کنند. پس باید پیش از ارتباط آب جاری شده در سطح منطقه خسارت دیده با آدم و انتقال آن به منابع طبیعی آب زیرزمینی روش مناسبی را برای گندزدایی ضدعفو نی آب در نظر بگیریم.
سیستم جدید ی که برای تصفیه آب از طرف محققان ارائه تحلیل شده بسیار آسان است. یک صفحه پلیمری حاوی رزین و مس در جریان آب آلوده انداخته می شود ، با اضافه کردن آب اکسیژنه رادیکال های آزاد روی این صفحه پلیمری ایجاد می شود. رادیکال های آزاد در مجاورت این صفحه باقی مانده در آنجا با باکتری ها ارتباط برقرار کرده آنها را منهدم می کنند. محققان در تلاش می باشند مس موجود در آب تصفیه شده نهایی را کاهش دهند تاثیر سیـستم را نیز بر سموم شیمیایی افزایش دهند. آنها پیش بینی می کنند در ۵ تا ۷ سال آینده بتوان از این سیستم در مواقع اضطرای استفاده کرد. در این فرایند مکانیسم شیمیایی قدیمی مبنای کار واقع شده که در این مکانیسم کاتالیزورهای فلزی باعث ایجاد میزان بسیاری رادیکال آزاد در آب اکسیژنه می گردد.
رادیکال های آزاد اتمها یا مولکول هایی هستند که دارای الکترون اضافی است تمایل شدیدی برای اشتراک گذاشتن این الکترون اضافی دارند. این رادیکال های آزاد شریک خود را با جداکردن آن از اتم مجاور به دست می آورند و درنتیجه به هدف یا طعم ه آسیب می رسانند. اندازه بالای رادیکال های آزاد می تواند باعث تخریب سموم شیمیایی ، مرگ باکتریها و ایجاد خسارت جبران ناپذیر در غشای سلولی میکروارگانیسم شود.با کاربرد اینروش در فاضلاب های صنعتی می توان تمام باکتری های موجود در این منابع را در ۱۵ دقیقه از بین ببریم.
در نمونه های آب آلوده با غلظت بالای باکتری های موجود در شرایط آزمایش بعضی می توان حداقل ۹۹ درصد باکتری های موجود در نمونه را بهروش مشابه در مدت ۹۰ دقیقه از بین ببریم به آب تصفیه شده عاری از هر نوع آلودگی میکروبی دست یابیم.

تصفیه آب یک وهله ای (زیر سینکی)
با تذکر به اینکه سوال در مورد چگونگی کیفیت آب آشامیدن ی رو به فزونی است ، مردم در صدد پیدا کردن راههایی جهت بالا بردن کیفیت آب مصرفی هستند . سیسـتم های تصفیه آب آشامیدن ی Aquajoy مطمئن ترین با صرفه ترین راهها را تهیه دیده است .
فیلتر های رو میزی قابل حمل Aquajoy بدون نیاز به وسائل ی ویژه به راحتی و سریعأ بر روی شیر آب موجود قابل نصب هستند . این سیـستم اجازه می دهد که آب تصفیه شده تصفیه نشده فقط با فشردن یک دکمه از شیر واحد جاری گردند . استفاده از دانه های کربن فعال در فیلتر ها روشی تایید شده برای به حداقل رساندن مواد آلی محلول در آب است . کربن فعال به خاطر ساختار مولکولی اش می تواند مواد شیمیایی که باعث تغییر طعم رنگ بوی آب می شوند را هم از بین ببرد . همین طور کربن فعال واسطه تاثیر گذار ی است جهت رفع کلر ، تری هالو متان ها ، کنیتروبنزن ها ، رادون ها علف کشها ، حشره کشها شوینده ها و شمار دیگری از ترکیبات شیمیایی موجود در آب .
محفظه کم عرض ۱۰ اینچی که از نوعی پرو پیلن با دوام متناسب با مصارف غذایی ساخته شده و دارای پایداری شیمایی بسیار عالی است تمام کارتریجهای استاندارد فیلترهای ۹ اینچی را در جای می دهد که باعث سهولت در دسترسی و کاربرد آسان آن می شود و طیف وسیع ی از نیاز های آب آشامیدن ی را پوشش می دهد .

در اینجا مراحل تصفیه آب را به اختصار توضیح می دهیم پس توضیحاتی چند در رابطه با آنها بیان میکنیم.
وهله اول : آبگیری
وهله دوم : آشغالگیری
وهله سوم : کلرزنی اولیه
وهله چهارم : ته نشینی اولیه
وهله پنجم : ته نشینی ثانویه ( زلال ساز )
وهله ششم : کلرزنی ثانویه (نهایی)
وهله هفتم : ذخیره سازی در مخازن
وهله هشتم : مصرف

اولین وهله تصفیه وهله آبگیری است که بدین شرح است در تصفیه خانه در ابتدا نیاز به یک سیستم آبگیر است بدین صورت که آبها در نقطه مجتمع جمع آوری می شود و این آبه از طریق لوله وارد سیـستم تصفیه خانه می شود یعنی جمع آوری کردن هدایت کردن آبها را به تصفیه خانه در مکانی بنام آبگیر انجام می دهند .
بعد از وهله آبگیری آب هدایت شده را از توری های آشغالگیر عبور می دهند که اجسامی مثل سنگ چوب ، مواد جامد معلق و … وارد سیـستم نشوند که سبب ضربه زدن به تاسیسات مکانیکی تصفیه خانه شوند پس در وهله آشغالگیری از ورود این اجسام پیشگیری به عمل می آید .
وهله بعدی این است که آب بعد از وهله عبور از توری های آشغالگیر باید کلرزنی شود که در سیـستم تصفیه آب یک مکانی بنام ایستگاه تزریق مواد شیمیایی وجود دارد که در این ایستگاه که برای وهله کلرزنی اولیه آب در نظر گرفته شده است موادی مانند کلرورفریک پلی الکترولیت و سولفات آلومینیوم به عنوان یاری منعقدکننده موادی همچون کلر و آهک به عنوان تنظیم کننده PH آب ، به آب اضافه میشوند ( آب آهک برای تنظیم PH در عملیات تصفیه آهن و منگنز بکار می رود .)
که بعد از اضافه نمودن این مواد آب کاملا اسیدی می شود و نیاز دارد که یک ماده دیگر به آب اضافه شود که این آب را از حالت اسیدی به حالت خنثی گرایش بدهد .
کلرورفریک یک ماده منعقد کننده طبیعی است کلرور فریک که خریداری می شود ۴۰ درصد است ولی توسط آزمایش جارآزمایش انجام می شود .
دستگاه جارتست دستبعضی است که میزان تزریق مواد شیمیایی را در لیتر آب به ما نشان می دهد .
در اینجا با توجه به اینکه اندازه ورودی معین است به همان میزان به آب ماده منعقدکننده اضافه می کنیم ، اما چیزی اضافه تزریق نمی شود . پس در ایستگاه تزریق مواد شیمیایی آزمایش جارآزمایش را انجام دادیم ، محاسبات لازم انجام می شود به آب از طریق پمپ هایی مواد منعقدکننده تزریق می شود که در این محل پمپ هایی که وجود دارند عبارتند از پمپ های همزن یا میکسری از نوع گیربکسی پمپ های تزریق از نوع دیافراگمی هستند که این پمپ ها کلر کلرورفریک پلی الکترولیت و آهک را تزریق می کنند میزان دبی انتفرش این پمپ ها هم معین است .
پمپ های انتخاب شده با توجه به میزان دبی که مورد نیاز است میزان ارتفاعی که باید این میزان دبی انتقال داده شود و با توجه به منحنی های معین ه پمپ ها ، پمپ مورد نیاز انتخاب می شوند .
پمپ های موجود دبی ۲۷ الی ۳۰ لیتر در ساعت را به قسمت ورودی که باید این مواد شیمیایی به آب تزریق شوند پمپاژ می شود . بعد از ایستگاه تزریق مواد شیمیایی آب وارد حوضچه های اختلاط می شود . بیشترین کدورت گل ولای را قسمت حوضچه های اختلاط در بر می گیرند که این حوضچه های اختلاط در بخش زیرین به صورت قیف مانند است .که در محل حوضچه های اختلاط مواد منعقدکننده با آب ادغام می شوند تشکیل فلوک می دهند به گل ولای آب می چسبند ف که وقتی به گل ولای آ ب چسبیدند ، سنگین وپس ته نشین می شوند آب حاصله که مواد معلق موجود در آن ته نشین شده اند وارد وهله دیگری بنام وهله حوضچه های پیش رسوب گیر می شود .
در وهله حوضچه های پیش رسوب گیر مواد منعقدکننده خوبتر عمل میکنند کدورت پایین می آید ، گل و لای ته نشین می شوند یک امر با اهمیت تر این است که در این وهله سرعت آب موجود در حوضچه کمتر می شود یعنی می توان چنین بیان کرد که سرعت آب در ارتفاعات بالای حوضچه زیاد در ارتفاعات تحتانی استخر سرعت آب کمتر می شود .
بعد از استخرهای پیش رسوب گیر که ذخیره خوب برای سیستم تصفیه خانه هستند خودشان به عنوان منبع ذخیره هستند آب وارد استخرهای زلال ساز می شود که فرایند زلال سازی با توجه به نشریه ۱۷۷ ، فرایندی است که درب حوض های دانه گیر واقع شده شن وماسه و مواد معلق درشت مستقل از یکدیگر ته نشین و حذف می گردند به تعریف دیگر فرایندی است که بعد از ارتقا مواد منعقدکننده و یاری منعقده کننده در phمناسب محیط در ادامه فرایندهای انعقاد و لخته سازی وارد می شود مواد کلوییدی و شبه کلوییدی میکروارگانیسم ها و گاهی عناصر مانند : آهن منگنز بعد از اکسیداسیون ته نشین شده کیفیت آب زلال شده ارتقاء می یابد . پس مواد منعقد کننده در وهله استخرهای زلال ساز بهتر عمل می کنند ته نشینی بهتر صورت می گیرد .
آبهای سطحی ، به برای آبهای رودخانه در مواقع سیلابی دارای مقادیر متغیری از املاح محلول مواد معلق شبیه گل ولای مواد کلوییدی است . میزان مواد مزبور و کیفیت و درشتی ذرات نیز سرعت ته نشینی طبیعی جدا شدن آنها از آب ، ایجاد می نماید که عملیات پیش زلال سازی در مورد آب دریافتی از منابع مزبور به مورد اجرا گذارده شود که مراتب طی مطالعات فاز اول و فاز دوم طراحی تاسیسات تصفیه خانه معین شده است . در هر حال بعد از کار به وهله استخرهای زلال سازی به کارگرفتن صافی یا همان فیلتراسیون به منظور حذف آخرین بقایای مواد معلق همراه آب ضرورت پیدا می نماید .
در وهله فیلتراسیون ، ۵/۱ متر در این فیلترها ماسه وجود دارد که لایه صاف کننده ممکن است لایه با دانه بندی یکنواخت یا متشکل از چند لایه با دانه بندی ها مفرق باشد . این لایه بندی ها اسم هایی دارند معین هستند و به ترتیب از دانه درشت به دانه ریز عبارتند از بادامی ماکآدم دانه ریز و ماسه شسته.
در هر حال لایه شن با دانه بندی و ارتفاع مناسب با لایه صاف کننده در کف صافی و روی سطح نازل ها ریخته می شود تا حتی المقدور از فرار ماسه همراه آب به زیر صافی پیشگیری شود .
پس در وهله فیلتراسیون ارتفاع ماسه ۵/۱ متر است و ۵/۱ متر نیز آب به روی آن می آید .
آبی که در صافی وارد می شود ( آب ورودی ) آبی که بعد از صاف سازی از صافی خارج می شود آب صاف عمل اجرا شده برای تبدیل آب ورودی به آب صاف را صاف سازی یا فیلتراسیون می نامند.
توجه ۱ : لایه صاف کننده در این نوع فیلترها باید ماسه مقاوم در مقابل اسید و فرسایش باشد و دارای دانه بندی با اندازه اثر گذار ضریب یکنواختی مناسبی باشد .
توجه ۲ : اصولا صافی ها باید طوری طراحی شوند که نسبتا تمام میکروارگانیسم ها لخته های بسیار ریزی که از حوضهای ته نشینی فرار کرده اند به وسیله لایه صافی حذف گردند .
و اما یک سوال اینکه فیلترها چند زمان یکبار باید عوض شود ؟
بعد از یک مدت کوتاه حدود ۲ الی ۳ ماه که لایه گل روی فیلترها ایجاد می شود این موضوع وقتی معین می شود که کدروت بالا رود آبدهی کم شود یعنی زمانی که در خروجی آبدهی کم شده باشد کدورتی که در میزان صدم بوده هم اکنون بالای شده است .
استاندارد کدورت ۱ تا ۵ است و اگر کدورت زیر یک باشد عالی است .
که این فیلترها همانگونه که گفته شد بعد از ۲ تا ۳ ماه نیاز به روبرداری دارد هر ۲ سال یکبار تعویض می شود .
فیلترها چگونه روبرداری می شوند ؟
در چنین مواقعی فیلترها را کاملا خالی می کنند به مدت ۱ الی ۲ روز می گذارند آفتاب بخورد بعد از اینکه آفتاب خورد گل ها پوسته پوسته شده و برگردانده می شود بعد با نوک بیل روبرداری می کنند . ( با نوک بیل خاک ها را کوپه می کنند ) گل ولای را کاملا جمع می کنند و بعد از جمع کردن پابیل می کنند بعد آنکه فیلتر نفس کشید آن را صاف می کنند .
پس در روبرداری آرام آرام ارتفاع ماسه کم می شود بعد از مدت مجددا ماسه خالی می کنند بعد یکی دو سال کاملا فیلتر باید تخلیه شود و تمام لایه ها را نو می کنند .
بعد از وهله فیلتراسیون آب وارد مخازن می شود در این وهله کلرزنی ثانویه را داریم که در این وهله به آب خروجی از فیلتراسیون کلر اضافه می شود که میزان این کلر معین است حدود ۱ تا ۵/۱ گرم کلر با ازاء متر مکعب آب در مخازن است .
و با توجه به اینکه سه نوع کلرزنی از عبارت کلرزنی مایع کلرزنی گاز کلرزنی ثقلی داریم در هر صورت گزینش شیوه کلرزنی ضدعفو نی کردن و سالم سازی باید با تذکر به کمیت آن امکانات محلی نوع آلودگیها و امکانات فنی ایجاد گیرد .
بعد از کلرزنی ثانویه در مخزن ذخیره آب وارد مخازن فشارشکن می شود بدست مصرف کننده می رسد .

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

تابلو فرش دستباف سبد گل کد ۱۲۱۰۹

تابلو فرش دستباف سبد گل کد ۱۲۱۰۹ هنر فرش‌بافی از هنرهایی با قدمتی بس طولانی …

سوپروب close
خرید بک لینک