خانه / اخبار آزمون ها / آزمون دكتراي تخصصي / مروری بر آثار و اندیشه های سیدجواد طباطبایی

مروری بر آثار و اندیشه های سیدجواد طباطبایی

مروری بر آثار و همچنین اندیشه های سیدجواد طباطبایی

وبسایت و مرکز خبرهای جدید دکتری ( www.PhDL.net )

تهران-ایرنا- «سیدجواد طباطبایی» یکی از برجسته ترین اندیشمندان علم سیاست به ویژه در باره اندیشه ی سیاسی می باشد که توانسته با تالیف آثار مهم و همچنین برجسته یی به نظریه پردازی در اندیشه سیاسی ایران و همچنین تاریخ نگاری در اندیشه سیاسی غرب بپردازد.

81599844 6438275 مروری بر آثار و اندیشه های سیدجواد طباطبایی

بی شک طباطبایی یکی از معدود روشنفکران ایرانی می باشد که به صورت روشمند پروژه یی فکری را دنبال می کند. نظریه ی «زوال اندیشه سیاسی در ایران» شاخصه اصلی دیدگاه های او همچنین می باشد. هر چند بر آن نظریه و همچنین پروژه فکری اش انتقادهای فراوانی شده می باشد، ولی باید توجه داشت با آن حال نمی توانیم آن اندیشمند برجسته را نادیده بگیریم.

اندیشه ی او همچنین شامل چهار شاخصه می باشد؛ نخست آنکه مساله‎ محوراست؛ دوم آنکه روشمند می باشد؛ سوم آنکه یک کل منسجم می باشد و همچنین چهارم آنکه یک مسیر تحول روشنی را با خود به همراه دارد.

مهمترین سهم او همچنین در منظومه ی نظری ایران معاصر، طرح نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران می باشد که چندین جلد از آثار او همچنین را در برمی گیرد. همچنین، در حوزه ی اندیشه ی سیاسی غرب نیز مجموعه ی «جدال قدیم و همچنین جدید» را به بازکاوی انتقادی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن سیاسی اروپایی از یونان تا دوران جدید اروپا اختصاص داده می باشد. آن مجموعه نوعی تاریخ نگاری ایرانی در حوزه ی اندیشه ی سیاسی غرب می باشد که بر پایه ی آثار اصلی متفکران اروپایی تالیف شده می باشد.

شامل ی مهمترین آثار طباطبایی می قدرت به «زوال اندیشه سیاسی در ایران»، «دیباچه ای بر نظریه ی انحطاط ایران»، «مکتب تبریز و همچنین مبانی تجدد خواهی»، «حکومت قانون: مبانی نظریه مشروطه خواهی»، «ابن خلدون و همچنین علوم فرهنگی و اجتماعی»، «خواجه نظام الملک»، «تاریخ اندیشه ی سیاسی جدید در اروپا از نوزایش تا انقلاب فرانسه» اشاره کرد.

آثار طباطبایی را می قدرت به ۲ دوره تقسیم کرد؛ دوره ی نخست شامل آثار دهه ی ۱۳۶۰ و همچنین ۷۰ او می می شود- یعنی سه کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در ایران»، «زوال اندیشه سیاسی در ایران» و همچنین «خواجه نظام الملک»- آثار آن دوره اکثرا و بیشتر شامل رویکردی متن گرا بوده و همچنین بر خودبسندگی متون و همچنین کشف منطق درونی میان متن های متنوع و گوناگون و مختلف، استوار می باشد. مفهوم کلیدی آثار آن دوره «زوال» می باشد که ویژگی اندیشه می باشد. دوره دوم نیز شامل سه رساله «دیباچه ای بر نظریه انحطاط»، «مکتب تبریز» و همچنین «حکومت قانون در ایران» در دهه ی ۸۰ می می شود که شامل رویکردی باره گرا می باشد؛ یعنی فهم متون در بستر تاریخی بر مبنای باره های ایدیولوژیک و همچنین تاریخی درونی هر دوره می باشد. همچنین مفهوم کلیدی آثار آن دوره «انحطاط» می باشد که ویژگی تمدن می باشد.(۱)

«توماس اسپریگنز» نویسنده ی کتاب «فهم نظریه های سیاسی» معتقد می باشد که اندیشه ی تمامی فیلسوفان سیاسی و همچنین چه بسا غیرسیاسی را می قدرت در چهار محور بررسی کردن کرد. محور اول دیدن ی بی نظمی و همچنین بحران در جامعه- اعم از عینی یا ذهنی- می باشد. در مرحله ی دوم، فیلسوف به دنبال تشخیص علل آن بحران ها می رود و همچنین در مرحله ی سوم، جامعه ی بازسازی شده ی خویش را رونمایی می کند. در مرحله ی چهارم می باشد که متفکر راه درمان خود را ارایه می کند.

با نگاه اسپریگنزی می قدرت ۴ مرحله ی اندیشه ی طباطبایی را که در نظریه و همچنین پروژه ی فکری اش دنبال می کند دیدن کرد. او ابتدا بحران (از نظر خود) را که آن هم انحطاط و همچنین زوال ذهنی و همچنین بن بست عینی و همچنین عملی ایران می باشد مورد نظر قرار داده ، سپس به متن تاریخ رفته می باشد تا علل به وجود آمدن چنین بحرانی را بررسی کردن کند. در مرحله ی سوم، او سعی کرده تا تجویزهای خود جهت چنین بحران هایی را تبیین کند. همچنین در مرحله ی چهارم راه های درمان خود را ارایه می دهد که در آن میان، می قدرت به تداوم پیدا کردن و یافتن سنت و همچنین رسیدن به تجدد از طریق آن هم اشاره کرد.(۲)

نظریه ی «زوال» به مثابه ی نظریه ی کانونی در اندیشه ی طباطبایی مطرح می باشد و همچنین بایستی و حتما گفت که در یک نگاه کلی نظریه ی زوال بر آن نقطه پافشاری می کند که در دوره ی اسلامی به دلیل اختلاط و همچنین امتزاج فلسفه ی یونانی با مبانی دینی، اندیشه ی سیاسی و همچنین در یک نگاه کلی تر، اندیشه ی فلسفی، راه انحطاط را پیموده و همچنین در نهایت، اندیشه ی سیاسی در اسلام و همچنین ایران، به شامگاه زوال و همچنین امتناع رسیده می باشد. از آن روست که او همچنین تاریخ اندیشه ی سیاسی اسلام و همچنین ایران را در حاشیه ی اندیشه ی سیاسی غرب می نشاند و همچنین بر آن اساس جهت اندیشه سیاسی، سه دوره ترسیم می کند: نخست، سپیده دم زایش اندیشه ی سیاسی در یونان باستان؛ دوم، نیمروز اندیشه ی سیاسی و همچنین آغاز وارد شدن فلسفه ی یونان به جهان اسلام در سده های سوم و همچنین چهارم؛ سوم، شامگاه زوال اندیشه ی سیاسی بعد از سده ی پنجم تا به امروز. او دوره ی دوم را به آن دلیل «نیمروز» می نامند که اندیشوران ایران و همچنین اسلام به تحشیه و همچنین ترجمه و همچنین تعلیق متون یونانی، مشغول بوده واز آن هم سپیده دم دوره ی نخست، ارتزاق می کردند.(۳)

طباطبایی در کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» معتقد می باشد اندیشه ی سیاسی در ایران شامل فراز و همچنین فرود بوده و همچنین سرانجام به زوال رسیده می باشد. در پروژه ی فکری طباطبایی، اسلوب بررسی کردن نقادانه از تاریخ اندیشه ی ایرانی(دوره ی میانه) اسلوب «تحلیل گفتار» می باشد در جهت توصیف ساختار و همچنین توضیح شیوه ی عملکرد عناصر و همچنین مفردات قوام دهنده ی گفتار و همچنین با تاکید بر انسجام درونی و همچنین خودبسندگی آن هم؛ از آن حیث که اندیشه امری اصیل و همچنین قائم به ذات می باشد.(۴)

او همچنین در کتاب «زوال اندیشه سیاسی در ایران» مساله ی امتناع اندیشه به روش عام و همچنین زوال اندیشه ی سیاسی به روش خاص در ایران را مطرح کرده و همچنین سعی می کند نشان دهد تجدد و همچنین انحطاط، ۲ مفهوم به هم پیوسته اند و همچنین در شرایط تصلب سنت و همچنین امتناع اندیشه، طرح یکی بدون غیره ای امکان پذیر نیست.

از مهم ترین ویژگی های طباطبایی ادواربندی های اوست. در آن میان نیز یکی از معروف ترین تقسیم بندی های او را در کتاب «درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» شاهد هستیم که او همچنین در مورد ی تاریخ اندیشه ی سیاسی حوزه ی تمدن ایرانی در دوره اسلامی می نویسد: آن دوره شامل ۳گونه ی «فلسفه سیاسی»، «سیاست نامه»، «شریعت نامه» می باشد؛ در آن تقسیم بندی فیلسوفان اهل تفکرند، در حالی که سیاست نامه نویسان در بهترین حالت به تامل در امر سیاسی می پردازند و همچنین شریعت نامه ها نیز نگرشی ایدئولوژیک را مطرح می کنند.

او همچنین در ادامه نمونه ی مثالی فلسفه سیاسی را «ابونصرفارابی»، سیاست نامه نویسی را «خواجه نظام الملک طوسی» و همچنین شریعت نامه نویسی را «فضل الله بن روزبهان خنجی» می داند.

بعضی به اشتباه آثار طباطبایی را تاریخ نگاری اندیشه می دانند به آن معنا که او همچنین را به مثابه ی یک مورخ فرض می کنند که به نظر می رسد نمی تواند نظری دقیق باشد چرا که به واقع طباطبایی مورخ نیست؛ زیرا مورخ با نقل و همچنین توصیف سر و همچنین کار دارد؛ به نوعی می قدرت گفت نقل و همچنین توصیف نخستین مواجهه ی انسان با یک پدیده ی تاریخی می باشد که به قالب کلمه ها در می آید. ولی باید توجه داشت طباطبایی در ماهیت رویدادها تامل می کند و همچنین پس نتیجه آن می شود که ی فلسفی می گیرد. واژه هایی که او به کار می گیرد- مثل جدال، قدیم، جدید، مناقشه، زوال، انحطاط- ماهیت فلسفی دارند.

طباطبایی نسبت به سنت و همچنین تجدد معتقد می باشد که در غرب دوگونه نظریه در ارتباط و رابطه ی سنت و همچنین مدرنیته وجود دارد. دسته ی نخست از نظریات قائل به تداوم سنت در قالب مدرنیته خواهند بود و همچنین نظر دارند که مدرنیته از دل سنت ها زاییده شده می باشد. دسته ی دوم قائل به گسست مدرنیته از سنت پیشین خواهند بود و همچنین اذعان دارند که موفقیت مدرنیته گسست قاطع از سنت می باشد. به نظر می رسد طباطبایی به نظریه ی نخستین نظر دارد و همچنین کتاب مهمی نظیر «جدال قدیم و همچنین جدید» را در تشریح آن موقعیت در غرب نگاشته می باشد. او همچنین معتقد می باشد که در غرب، فکر کردن و اندیشیدن و همچنین موقعیت مدرن از دل فکر کردن و اندیشیدن قرون وسطایی و همچنین کشیشانی نظیر آکویناس و همچنین… بیرون آمده می باشد.

طباطبایی آن هم جا که به بحث توسعه و همچنین توسعه یافتگی وارد می می شود، به درستی از بنیان های اندیشگی آن هم می پرسد و همچنین در گیر و همچنین دار آن بحث، علل و همچنین عوامل توسعه نیافتگی ایران معاصر را در جدا افتادگی از نوسازی فرهنگی و همچنین تجدد فکری خواندن و قرائت می کند؛ طباطبایی بر آن باور می باشد که بحث توسعه از آن هم جا که به هویت و همچنین بحران مرتبط می می شود، سوالی فلسفی می باشد و همچنین بایستی و حتما از موضع فلسفی طرح می شود. به سخن طباطبایی در واقع بحث بر سر آن هم نیست که چه الگویی جهت توسعه ی ایران مناسب می باشد؛ پرسش بنیادین آن می باشد که خود آن هم «الگوها» بر مبنای کدام تلقی از آدم و همچنین عالم قابل طرح می باشد.(۵)

*نقدهایی بر آثار و همچنین اندیشه طباطبایی

طباطبایی تحت تأثیر «ایده آلیسم آلمانی» و همچنین بالاخص«هگل» فیلسوف مطرح آلمانی، نقش اندیشه ها در تاریخ تمدن، همچنین رشد و همچنین پیشرفت جوامع را خیلی زیاد مهم تلقی کرده و همچنین تداوم پیشرفت یک جامعه را در رشد عقلانیت آن هم می داند. البته می قدرت گفت که آن چنین پررنگ کردن نقش عقلانیت در پیشرفت یک جامعه تا حدی تقلیل نگری می باشد، زیرا نقش عوامل دیگر نظیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و همچنین… را در پیشرفت یا انحطاط یک تمدن یا جامعه، نادیده می گیرد یا خیلی زیاد کم رنگ می نماید.

از طرفی نظریه ی زوال طباطبایی با انتقادات فراوانی از سوی پژوهشگران اندیشه ی سیاسی مواجه شده می باشد. مهمترین انتقاد به طباطبایی آن می باشد که به جهت تعلق خاطر به «هگل» تاریخ را از منظری تکامل گرایانه می نگرد. در واقع طباطبایی تاریخ فکر کردن و اندیشیدن و همچنین اندیشه را کل واحدی در نظر گرفته می باشد که بایستی و حتما مسیری مشخص را طی می کرد و همچنین به نقطه یی مشخص می رسید.

ولی باید توجه داشت شاید مهمترین نقدی که در مورد ی سیدجواد طباطبایی مطرح می می شود، سویه ی به شدت انتقادی و همچنین سلبی او همچنین نسبت به دیگران می باشد که گفتمان طرد در اندیشه ی او همچنین را موجب می می شود.

سید جواد طباطبایی در سال شمسی ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و همچنین متوسطه در تبریز، جهت تحصیل در رشته ی حقوق به دانشگاه تهران رفت. بعد از اخذ لیسانس حقوق از دانشکده ی حقوق و همچنین علوم سیاسی به فرانسه رفت و همچنین در دانشگاه «سوربن» به ادامه ی تحصیل پرداخت و همچنین با اخذ دیپلم مطالعات عالی D.E.S از رشته ی فلسفه سیاسی فارغ التحصیل شد. در سال شمسی ۱۳۶۳ با نوشتن رساله یی در مورد ی «تکوین اندیشه سیاسی هگل جوون»، با گرفتن درجه ی ممتاز دکترای دولتی در رشته ی فلسفه سیاست به ایران بازگشت. بعد از بازگشت به عضویت هیات علمی دخل و درآمد و همچنین دست یار پژوهشی دانشکده ی حقوق و همچنین علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در آن هم زمان، سردبیری روزنامه یا نشریه ی همین دانشکده را به عهده گرفت. او همچنین هم اکنون عضو هیات علمی مرکز دائره المعارف پهناور و بزرگ اسلامی می باشد.

*پی نوشت ها:

۱- http://www.irna.ir/fa/News/81147475

۲-http://rasekhoon.net/article/show/961576

۳- http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1626047

۴- درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران،۱۳۷۲، نشر کویر، ص۵

۵- پرسش از انحطاط ایران، علی اصغر حقدار، نشر کویر، ۱۳۸۷، ص ۱۵۹

*تیم پژوهش و همچنین تحلیل خبری

پژوهشم**۴۵۸**۲۰۵۴

http://www.phdl.net/phd-test-news-site/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-9962
بهترین خبرهای جدید در مورد آزمون دکتری : مروری بر آثار و همچنین اندیشه های سیدجواد طباطبایی

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد

اعلام زمان و همچنین محل مصاحبه ۱۴۳ رشته آزمون دکتری آزاد ریاست مرکز سنجش و …

سوپروب close
خرید بک لینک