سرخط خبرها
خانه / دانلود نمونه سوال / نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و همچنین تشریحی

نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و همچنین تشریحی

نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و همچنین تشریحی

|نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و همچنین تشریحی از ام کی|

نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور کلیه گرایش ها به همراه پاسخنامه تستی و همچنین تشریحی

 

نام درس کد درس دانلود بر اساس ترم تحصیلی
مقدمه علم حقوق ۱۲۲۳۰۲۰ ۸۹-۱p ۸۹-۲ T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق جزا عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق اساسی ۱ ۱۲۲۳۰۲۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۳۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۰۷۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲ T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق مدنی ۱ ۱۲۲۳۰۲۳ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱ ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق جزای عمومی ۲ ۱۲۲۳۰۲۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق اساسی۲ ۱۲۲۳۰۳۰ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول فقه ۱ ۱۲۲۰۲۸۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
عربی ۱۲۲۰۲۸۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق مدنی ۲ دارایی ها و همچنین مالکیت ۱۲۲۳۰۲۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92
۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق جزای عمومی ۳ ۱۲۲۳۰۲۸ ۸۹-۱p ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۲۵ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق اداری ۱ ۱۲۲۳۰۳۱ ۸۹-۱p ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
اصول فقه ۲ ۱۲۲۰۲۹۰ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
متون فقه ۱ ۱۲۲۰۲۸۸ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها ۱۲۲۳۰۳۲ ۸۹-۱p ۸۹-۲pt T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق جزای اختصاصی۱ ۱۲۲۳۰۳۴ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق بین المللی عمومی۲ ۱۲۲۳۰۳۷ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق اداری۲ ۱۲۲۳۰۳۵ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
متون فقه۲ ۱۲۲۰۲۸۹ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آیات الاحکام ۱۲۲۰۲۹۴ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق جزای بین الملل ایران ۱۲۲۳۱۸۰ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق مدنی الزامات خارج از قراردادها ۱۲۲۳۰۳۹ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق تجارت۱ اشخاص ۱۲۲۳۰۲۹ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق جزای اختصاصی ۲ ۱۲۲۳۰۳۶ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق نهاد های بین المللی ۱۲۲۳۰۵۵ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آیین دادرسی مدنی۱ ۱۲۲۳۰۲۶ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
متون فقه ۳ ۱۲۲۰۲۹۱ ۸۹-۱p ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق ثبت ۱۲۲۳۰۵۱ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق کار ۱۲۲۳۰۴۵ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق مدنی ۵ خانواده ۱۲۲۳۰۴۱ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق تجارت ۲ ۱۲۲۳۰۴۰ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق جزای اختصاصی ۳ ۱۲۲۳۰۵۰ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲ T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق بین الملل خصوصی۱ ۱۲۲۳۰۴۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آیین دادرسی مدنی ۲ ۱۲۲۳۰۴۲ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
متون فقه ۴ ۱۲۲۰۲۹۲ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق بشر در اسلام ۱۲۲۳۱۸۶ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق مدنی۶ عقود معین(الف) ۱۲۲۳۰۴۷ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲ T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق تجارت ۳ ۱۲۲۳۰۵۶ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آیین دادرسی کیفری ۱ ۱۲۲۳۰۴۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
آیین دادرسی کیفری ۲ ۱۲۲۳۰۴۹ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
ادله اثبات دعوی ۱۲۲۳۰۶۰ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
قواعد فقه ۱ ۱۲۲۰۲۹۳ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱ ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق بین الملل خصوصی ۲ ۱۲۲۳۰۵۲ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
علم پزشکی جدید قوانین و قانونی ۱۲۲۳۰۴۸ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
بزهکاری اطفال ۱ ۱۲۱۷۱۴۹ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق مدنی ۸ شفعه و همچنین وصیت و همچنین وارث ۱۲۲۳۰۵۹ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
متون حقوقی ۱ زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۷ ۸۹-۱p ۸۹-۲pt T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی ۱۲۱۲۱۷۸ ۸۹-۱p ۸۹-۲pt T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲pt T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲ T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
قواعد فقه۲ ۱۲۲۰۲۹۵ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱ ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲ ۸۹-۱ ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90 ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
کیفر شناسی ۱۲۲۳۰۳۸ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
رویه قضایی ۱۲۲۳۰۵۷ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
حقوق بیمه ۱۲۲۳۰۶۳ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89p ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91 ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92
۹۳-۱ ۹۳-۲p T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95p ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96
جرم و جنایت شناسی ۱۲۲۳۰۳۳ ۸۹-۱p ۸۹-۲p T89 ۹۰-۱p ۹۰-۲p T90p ۹۱-۱p ۹۱-۲p T91p ۹۲-۱p ۹۲-۲p T92p
۹۳-۱p ۹۳-۲p T93p ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94p ۹۵-۱p ۹۵-۲p T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه + مجانی و رایگان

نمونه سوالات رشته حقوق دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و همچنین تشریحی در تاریخ ۵ January 2018 | 10:03 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

نمونه سوالات رمان قرن ۲۰ ۱۲۲۵۱۱۸ رشته زبان انگلیسی و همچنین مترجمی با پاسخنامه تستی و همچنین تشریحی

نمونه سوالات رمان قرن ۲۰ ۱۲۲۵۱۱۸ رشته زبان انگلیسی و همچنین مترجمی با پاسخنامه تستی …

سوپروب close
خرید بک لینک